અન્યાય છે તું


સુંદરતાનો પર્યાય છે તું,
પ્રેમનો પ્રથમ અધ્યાય છે તું..
કુદરતનો આભાર માનુ કે આંખ આપી મને,
બાકી અંધને થયેલો અન્યાય છે તું !!

-આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s