દીલ POPCORN

મળે તારા પ્રેમની ગરમી, ને થઇ જાય ધાણી,
મારા આ સુકા દીલની સાવ નાની પ્રેમ કહાની..!

-આદિત  (‘POPCORN ખાતાં ખાતાં’ !)