અયોધ્યા

ના રામની રહી શકી ના બાબરની થઈ શકી..

આટલું લોહી પીને પણ તૃપ્ત ન થઈ શકી..

એવી કુલટા જમીન માટે લડશે લોકો,

જે પાક કે પવિત્ર તો દૂર, ક્ષમાશીલ પણ ના રહી શકી..

– આદિત