નહીં મેળ પડે મારો ને તારો!

હું મ્હાલું મધ-દરીયે ને તું ઇચ્છે કીનારો,
છોડને, નહીં મેળ પડે મારો ને તારો!

ગયા GOA ને તમે ન્હાયા ત્યાં ભરપુર,
ચઢ્યું માથું ને જાણે નાકે ઘોડાપુર,
કરું હું A.C. ને ઉપર ચઢે તારો પારો!
છોડને…

પીચ્ચર કે ગાર્ડન, મૉલ કે પાનનો ગલ્લો,
પૂછે કે ‘જવું છે?’ ને મારો હમેશાં ‘ન..NO’!
ઉત્સાહ તને ઘણો ને મને આવે કંટાળો!
છોડને…

આવું ના હું હવે, તારી સાથે કોઇ પ્રસંગે,
બેસું હું ખૂણામાં ને તું પળવાર ના જંપે!
Pose આપી આપી ને કે’ ‘Photo તો પાડો!’
છોડને…

જોડે જોડે ને છતાં કેટલાં જુદાં,
જાણે ગોઠવ્યાં હોય બે ચુંબક ઉંધા..
ધરું હું જમણો ને ડાબો હાથ રે તારો..

એટલે જ પડશે મેળ મારો ને તારો!

-આદિત

તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

તને તારાઓ જેટલી બક્કીઓ કરીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!
તું વિચારીશ ત્યાં હું જડીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

મમ્મીથી છૂપાવીને, એક ડ્રૉવર માં, રાખી છે બુટ્ટી,
એ તારા કાને રમતી કરીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

મિત્રો મારા માનતા નથી કે કંઇક હતું આપણી વચ્ચે,
પાડીને ફોટો, શક એમનો દૂર કરીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

મોકો નહીં આપે જીવન, વીતેલો પળ માનવાનો ફરી,
તો ય સમય સાથે હું લડીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

શબ્દો મારા જ છે ને મને દગો દેશે તો ય ‘આદિત’,
હું ઇઝહારનો પ્રયત્ન પૂરો કરીશ, તું ફરીવાર મળ તો ખરી!

– આદિત