ઊમા ચાર રસ્તા


“લાંબી લાંબી રાતો ને ન ખૂટે એટલી વાતો,

સમય થાય પસાર હસતા હસતા..

આ street’o અને avenue’o વચ્ચે ક્યાંક

ખોવાઈ ગયા એ ઊમા ચાર રસ્તા..”

-આદિત

One thought on “ઊમા ચાર રસ્તા

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s