અછાંદસ

“બહું નાજુક હતી એ વખતે તો હું..shapeમાં પણ ખરી!
પાલખી પર બેસાડીને લાયો’તો મને એ.
જાત ઘસી નાખી મેં, એનો ઘર-સંસાર ‘ઉજળો’ કરવામાં!
તો’ય તરછોડી નાંખી મને એને..બદસુરત પણ કરી..
સાવ તરછોડી નાંખી, એક પળમાં…”

– Toothpaste

– આદિત