પતંગ કે દીકરી ?! (અછાંદસ)

માંજો જાતે પાયો’તો,
ને ચરખો ય મોંઘો વસાયો’તો!
કાકીએ છૂટ આપી
ને કાકાએ ચગાઈ..
પવને જરા દીશા બદલી
ને પાછલો પાડોશી-
તોફાની ચંદુ,
કાકાએ ક્યારની સંભાળેલી,
હવામાં સ્થિર,
એના typeની એકમાત્ર,
કાકાના ટેન્યાને ખુશ રાખતી,
૨૭૦ રુપિયાની એકની એક-
લઈ ગયો…કાકાના હાથમાંથી લઈ ગયો…!
અરે! લઈ ગયો શું..ખેંચી જ ગયો…!
ગુસ્સે થયા કાકા થોડા,
ફેંક્યા જોરથી ફીરકી-દોરા!
દુખતા હાથ,
કપાયેલી આંગળીઓ
ને બેઠેલા અવાજે કાકા બોલ્યા,
થોડી ઢીલ ઓછી આપી હોત તો,
ને છેલ્લે થોડી ખેંચી હોત તો..
હવે શું? ગઈ…ભાર દોરીમાં ગઈ..
હતી આપણી ને આપણી ના રહી!!
ભલે માંજો જાતે પાયો’તો,
ને ચરખો મોંઘો વસાયો’તો!

-આદિત