રુપીયાનો ઝંડો

child selling indian flag
 
 
 
“રુપીયાનો ઝંડો, રુપીયાનો ઝંડો”
રસ્તા પર વેચે એક બાળક ગંદો!
“રુપીયાનો ઝંડો, રુપીયાનો ઝંડો”
 
રજાને દિવસે માંડ આંખ ઉઘડે,
છોકરાઓ જાય સ્કૂલે, ધ્વજવંદને.
એમની પાછળ દોડે આ લફંગો!
“રુપીયાનો ઝંડો, રુપીયાનો ઝંડો”
 
આ ઉત્તરાયણે બહું રખડ્યો, લૂંટી-વેચી પતંગો,
ચલાવે આખું ઘર, છોકરો કરે સીઝનલ-ધંધો!
રુપીયાની જવાબદારી ને ભણતરથી પંગો!
“ઓ બેન! રુપીયાનો ઝંડો, રુપીયાનો ઝંડો”
 
 – આદિત
 
(Image from : http://alok-blogs.blogspot.com/2010_04_01_archive.html)