સાત ઘુંટડા

પ્રયત્ન ન કર! પ્રેમ એમ લાગણીથી મપાશે નહી!
ને મારા વગર તારાથી એમ જિંદગી કપાશે નહી!
યાદ કરીશને જો હું તને તડપતા દિલથી તો
તારી હેડકી એમ સાત ઘુંટડાથી ય સમાશે નહી!

-આદિત