હું પલળી જઈશ

ભર વરસાદમાં અમે નીકળ્યા ફરવા સાથે,
મેં લીધી છત્રી ને એને ઓઢણી ઓઢી માથે,
મેં સરકાવ્યો હાથ એના ખભે,
ધડકનો ના મારી ના એની થમે!
મલકાઈને એ બોલી “હું પલળી જઈશ!”
મેં કીધું ,”તું કે ત્યારે છત્રી દઈ દઈશ!”
ઝુકાવી આંખો બોલી એ નરમથી,
“એમ વરસાદથી નહી..શરમથી!”

– આદિત (ભીંજાતા ભીંજાતા)