‘વસંત પંચમી’

પરાગ બનીને નીકળ્યો છું, વસંત પંચમીના શકન લઈને..
હવાનું કર આહવાન, કે હું તારા જ પુષ્પે બેસું!

– આદિત
(Happy Desi Valentine’s Day! a.k.a. ‘વસંત પંચમી’)