રણની તપાસ થઇ!

સાક્ષી હતા ઘણા તો કોરટમાં ચકાસ થઇ!
મૃગજળના ખોવાયા પછી રણની તપાસ થઇ!

કેવો હતો અમર, પ્રેમ એ બે વચ્ચે,
થઇ બંધનોની શરુવાત, ત્યારથી રકાસ થઇ!

કેવી હશે તડપ કે ભડભડ બળતી રહી,
પાણીને મળ્યા પછી જ અગ્ની ખલાસ થઈ!

કુંવારી રહી આજીવન, તો ચર્ચાયું હશે બધે,
કાન્હો ગયો તો નિષ્ફળ કે રાધા નપાસ થઇ?

ઉમંગોની અડફેટમાં આવી જવાયું તો ઠીક,
ફરી ન બને રંગીન, જો જીંદગી હતાશ થઈ!

– આદિત