માદળિયું

પહેરે છે હજુંય એ, માદળિયું મારા નામનું ,
ને ક્યારનુંય નાહી લીધું મેં તો, એના નામનું!
*માદળિયું (LOCKET - not TALISMAN)
- આદિત