મુક્તક

મુલાકાત માં જરાક સ્મીત ઉમેરીશ તો બૌ,
ચર્ચામાં એકાદ ઇશારો ઉમેરીશ તો બૌ!
યાદ રાખવો કંઇ અઘરો નથી હું,
મરણ આગળ ‘સ’ અડધો ઉમેરીશ તો બૌ!

– આદિત