મુક્તક

ચાર પાંદળી ભેગી મળીને થઇ ફૂલ!
એમને સુંદર કેહવાની કરી મે ભૂલ!
પછી તો ભમરા એવા ખીજાયા,
કે દઇ ગયા મળીને મોતની હૂલ!
– આદિત