અછાંદસ

એમ તો લગભગ લોકો એને બહું ગણકારતા નહીં..
અને હું ય એને કંઇ ખાસ ભાવ નો’તો આપતો..
છતાં રોજ ઘરે આવતાં-જતાં હું એના ગાલે ટપલી મારી ને જતો..
ક્યારેય વાતચીત નો’તી થઈ..
પણ પત્રોની આપ-લે થતી ક્યારેક..
સંબંધ એમ સંબંધ કે’વાને લાયક નહતો..
પણ ધ્રાસકો ત્યારે પડ્યો કે જ્યારે મેં એને આળોટતાં જોઈ રસ્તા પર..
ખાડો ખોદીને કોઈએ જડમૂળથી કાઢી નાંખી’તી એ ‘ટપાલ પેટી‘!!
તપાસ કરતાં ખબર પડી કે..
Telephone ની line નંખાવાની હતી!!

– આદિત

 

Outdated 2

(source: http://www.knightlifecomic.com/2012/11/30/outdated-2/)