આવ્યો ઊનાળો!

નવા છે પાન, ફૂટી કૂંપળો ને નવી ડાળો,
મોડો મોડો ભલે, પણ આવ્યો ઊનાળો!

ઊગે છે ઘણા અંજા઼ન* વૃક્ષો અહીં પણ,
અહીંયા ય કશે ખીલ્યો હશે ને ગરમાળો?

લટાર મારતાં રોકાયો Ben & Jerry’s પર,
શોધ્યો પણ કશે દેખાયો ના કોઈ બરફ-વાળો!

ફરીશ નહીં ‘આદિત’ sun cream વગર,
પડી જઈશ સાવ કાળો, નહીં રહે રુપાળો!

-આદિત
*અંજાન એટલે કે ઓળખતાં નથી આવડતાં ! 😛