નહીં મેળ પડે મારો ને તારો!

હું મ્હાલું મધ-દરીયે ને તું ઇચ્છે કીનારો,
છોડને, નહીં મેળ પડે મારો ને તારો!

ગયા GOA ને તમે ન્હાયા ત્યાં ભરપુર,
ચઢ્યું માથું ને જાણે નાકે ઘોડાપુર,
કરું હું A.C. ને ઉપર ચઢે તારો પારો!
છોડને…

પીચ્ચર કે ગાર્ડન, મૉલ કે પાનનો ગલ્લો,
પૂછે કે ‘જવું છે?’ ને મારો હમેશાં ‘ન..NO’!
ઉત્સાહ તને ઘણો ને મને આવે કંટાળો!
છોડને…

આવું ના હું હવે, તારી સાથે કોઇ પ્રસંગે,
બેસું હું ખૂણામાં ને તું પળવાર ના જંપે!
Pose આપી આપી ને કે’ ‘Photo તો પાડો!’
છોડને…

જોડે જોડે ને છતાં કેટલાં જુદાં,
જાણે ગોઠવ્યાં હોય બે ચુંબક ઉંધા..
ધરું હું જમણો ને ડાબો હાથ રે તારો..

એટલે જ પડશે મેળ મારો ને તારો!

-આદિત

નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!

નજર લાગે એમ શું કોઈને જોતું હશે ?
કોઈ પારેવું વાદળભરી રોતું હશે ?  – સુરેશ દલાલ

***************************************************************************************************

વારેવારે સામે ન આવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!
સામેથી આપ ન ભાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!

શું અડી ગયું મને? તારી ચાલ, અદા કે ડ્રૅસની deep cut,
પાલવ કે પછી તારા ગાલને અડતી લાંબી-વાંકડી લટ!
દૂરથી જ કેફ ન પીવડાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!
સામેથી આપ ન ભાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!

ઓળખું છું ચોક્કસ, યાદ કરવા દે, તને જોયેલી છે કશે,
કોને પકડું ને શું dialogue મારું કે તારી ઓળખાણ થશે?
રગે રગે રોમાંચ ન દોડાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!
સામેથી આપ ન ભાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!

પૂછે દોસ્તો સવાલ, ‘કશે કરી આવ્યો છે કંઇ બબાલ?’
બતાઉં ક્યાંથી કે મનમાં ચાલી છે ધાંધલ-ધમાલ!
એમની સામે ‘દાવ’ ન કરાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!
સામેથી આપ ન ભાવ તું, નજર લાગે એવું જોવાઇ જશે!

– આદિત

તારી સેવા કરું છું

રોજ ઉઠીને તારી સેવા કરું છું,
ને દિનભર કામ કેવા-કેવા કરું છું!

પૂરી કરને ઇચ્છાઓ બધી મારી,
રોજ તો હું તને મોંઘા મેવા ધરું છું.

અડાડી દે આંગળી અધવચ્ચે-રસ્તે,
તું ય કામ ‘ચકલા’ જેવા કરું છું!

માંગુ હું મુક્તિ માયામાંથી ક્યારનો,
તોય ફરી-ફરી જન્મ લેવા મરું છું.

કાં’તો દે ભગવા, કાં’તો રાતાં દઈદે, (રાતો = લોહીનો રંગ)
સાવ લાગું નિર્વસ્ત્ર, વસ્ત્રો એવા ધરું છું!

જા.. હવે નથી સંઘરવો તને મારામાં,
કોઈ તૈયાર હો તો તને દેવા મથું છું!

– આદિત