અછાંદસ


“બહું નાજુક હતી એ વખતે તો હું..shapeમાં પણ ખરી!
પાલખી પર બેસાડીને લાયો’તો મને એ.
જાત ઘસી નાખી મેં, એનો ઘર-સંસાર ‘ઉજળો’ કરવામાં!
તો’ય તરછોડી નાંખી મને એને..બદસુરત પણ કરી..
સાવ તરછોડી નાંખી, એક પળમાં…”

– Toothpaste

– આદિત

 

3 thoughts on “અછાંદસ

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s