મુક્તક


ક્યારેક તોફાની સમંદર હતા,
તો ક્યારેક શાંત કીનારા હતા..
ભલે સાવ સફેદ દેખાય હવે,
કદી ‘જા-ની-વા-લી-પી-ના-રા’ હતા..!!

-આદિત

(જા-ની-વા-લી-પી-ના-રા = V-I-B-G-Y-O-R)

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s