મુક્તક


ચાર પાંદળી ભેગી મળીને થઇ ફૂલ!
એમને સુંદર કેહવાની કરી મે ભૂલ!
પછી તો ભમરા એવા ખીજાયા,
કે દઇ ગયા મળીને મોતની હૂલ!
– આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s