મુક્તક


લડ્યા ઉજાગરા એક ઝોંકા(nap)ની વાતમાં,
ને પછી કતલ થયું નીંદરનું મધરાતમાં,
તમે એમ ન પૂછો કે આટલી લાલ કેમ?
રક્ત ફેલાયું છે ઊંઘનું ચોફેર, આંખમાં!

-આદિત

One thought on “મુક્તક

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s