રણની તપાસ થઇ!


સાક્ષી હતા ઘણા તો કોરટમાં ચકાસ થઇ!
મૃગજળના ખોવાયા પછી રણની તપાસ થઇ!

કેવો હતો અમર, પ્રેમ એ બે વચ્ચે,
થઇ બંધનોની શરુવાત, ત્યારથી રકાસ થઇ!

કેવી હશે તડપ કે ભડભડ બળતી રહી,
પાણીને મળ્યા પછી જ અગ્ની ખલાસ થઈ!

કુંવારી રહી આજીવન, તો ચર્ચાયું હશે બધે,
કાન્હો ગયો તો નિષ્ફળ કે રાધા નપાસ થઇ?

ઉમંગોની અડફેટમાં આવી જવાયું તો ઠીક,
ફરી ન બને રંગીન, જો જીંદગી હતાશ થઈ!

– આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s