ભા-ગુ-સ-બા


એ તો કદર છે તારા પ્રેમની,
બાકી આ દરીયાને ઘણી નદીઓ મળે છે!

કોઇ એક રીત હોય તો અજમાઉ,
પ્રેમમાં એમ ભા-ગુ-સ-બા કયાં લાગું પડે છે?

-આદિત

2 thoughts on “ભા-ગુ-સ-બા

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s