ચંદ્રગ્રહણ


(June 15, ચંદ્રગ્રહણ)

1. એ તો એક સ્થિતિ હતી ભ્રમણની,
તોય ચર્ચા હતી બધે મારા ગ્રહણની!

(ચંદ્રગ્રહણ અહીં યુ.એસ. માં નહતું દેખાયું)

2. કોણ જાણશે કે થયું’તું ગ્રહણ મારે દેશ?
અહીં તો હું હેમ જેવો શીતળ, દૂધ જેવો સફેદ!

– આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s