તારી સેવા કરું છું


રોજ ઉઠીને તારી સેવા કરું છું,
ને દિનભર કામ કેવા-કેવા કરું છું!

પૂરી કરને ઇચ્છાઓ બધી મારી,
રોજ તો હું તને મોંઘા મેવા ધરું છું.

અડાડી દે આંગળી અધવચ્ચે-રસ્તે,
તું ય કામ ‘ચકલા’ જેવા કરું છું!

માંગુ હું મુક્તિ માયામાંથી ક્યારનો,
તોય ફરી-ફરી જન્મ લેવા મરું છું.

કાં’તો દે ભગવા, કાં’તો રાતાં દઈદે, (રાતો = લોહીનો રંગ)
સાવ લાગું નિર્વસ્ત્ર, વસ્ત્રો એવા ધરું છું!

જા.. હવે નથી સંઘરવો તને મારામાં,
કોઈ તૈયાર હો તો તને દેવા મથું છું!

– આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s