‘વસંત પંચમી’


પરાગ બનીને નીકળ્યો છું, વસંત પંચમીના શકન લઈને..
હવાનું કર આહવાન, કે હું તારા જ પુષ્પે બેસું!

– આદિત
(Happy Desi Valentine’s Day! a.k.a. ‘વસંત પંચમી’)

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s