મંતરી નાંખી


પ્રેમમાં તારા બાવરો ફરું છું હું,
ને લોકો માને છે કે મેં તને મંતરી નાંખી છે!
-આદિત
(મંતરી નાંખી = સંમોહિત કરી)

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s