ટહેલિયો (અછાંદસ)


સવારના ૫ વાગ્યા છે..
લાઈબ્રેરીથી ઘરે જઉં છું..
અડધો ઊંઘમાં છું..
-૭ સે.(Feels like -14C) છે..
શરીર પર પૂરતા આવરણ છે એટલે લગભગ INDIAની ઠંડી ગણીલો..
અને થાય છે કે રસ્તામાં…
.
.
‘ટહેલિયો’ મળી જાય
અને
હું ય એની સાથે ગાવા લાગું..
‘જમુના જળમાં કેસર ઘોળી
(ટન..ટન)
સ્નાન કરાવું શામળા’
અને
‘શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી
(ટન..ટન)
હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ’ !!!

2 thoughts on “ટહેલિયો (અછાંદસ)

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s