માદળિયું


પહેરે છે હજુંય એ, માદળિયું મારા નામનું ,
ને ક્યારનુંય નાહી લીધું મેં તો, એના નામનું!
*માદળિયું (LOCKET - not TALISMAN)
- આદિત

One thought on “માદળિયું

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s