આ બળેવ પર તો જીવ બળે છે!


રાખડી છે પણ હાથ દૂર પડે છે,
આ બળેવ  પર તો જીવ બળે છે!

છે ચૌદ,બધી જાણે હોય  સગી,
અમદાવાદથી છેક ઓસ્ટ્રેલીયા લગી!
તો ય અંતરોનું બંધન નડે છે!…આ બળેવ..
હલવાસન હશે કે સોનપાપડી કે હશે કાજુકતરી?,
બંધાવતા રાખડી, પડે મારી નજર આડકતરી!
યાદ કરતાં જ મો માં લાળ વળે છે!…આ બળેવ..
આવશે પાછા એ દિવસો, માનુ છું પાકું,
હશે ભરેલો હાથ ને ચોસલું (મીઠાઈનું) હશે આખું!
ભગવાનને ક્યારેક માણસનું પણ સાંભળવું પડે છે…આ બળેવ..
-આદિત

6 thoughts on “આ બળેવ પર તો જીવ બળે છે!

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s