પ્રથમ પ્રેમ..ના..પ્રથમ rain


ભરાયું જળ ભીતરમા ને શ્વેત વાદળ કાળા થઈ ગ્યા!

ઉડી ધૂળની ડમરી ને ભર દિવસે અંધારા થઈ ગ્યા!

થઈ માટી લીલી ને સુવાસથી મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગ્યા!

(હજૂં તો પહેલી ધાર ય અધૂરી ને પેણી એ ભજીયા તૈયાર થઈ ગ્યા!)

તમને આપી છત્રી ને ભીના અમે થઈ ગ્યા!

તમે લઈ ગ્યા પ્રથમ rain નો ખરો આનંદ, મિત્રો

ને અમે અહીં હરખાતા રહી ગ્યા !!!

-આદિત (missing beauty of first rain)

5 thoughts on “પ્રથમ પ્રેમ..ના..પ્રથમ rain

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s