મિષ્ટાન્ન થઈ ગયો છું!


દિવાનખંડનો જુનો દિવાન થઇ ગયો છું!
દ્વારકામાં ઝુરતો વિવાન થઇ ગયો છું!
શું મારી મીઠાશના ગુણ ગાઉં?,
મૈયતમા પીરસાતું મિષ્ટાન્ન થઈ ગયો છું!

-આદિત

2 thoughts on “મિષ્ટાન્ન થઈ ગયો છું!

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s