ભાગ્ય


કારણ વગરની સજા ભોગવું,
એ જાણે લખેલું હોય મારા લલાટ પર!

ઊડાડી ગયું છાંટા કોઇ,
કે જ્યારે હું ચાલતો’તો ફૂટપાથ પર!

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s