લાંબો પ્રવાસ


લાંબી લાંબી મંઝિલો ને એટલો જ લાંબો પ્રવાસ!
લાંબી લાંબી ઇચ્છાઓ સામે ટૂંકા પડે દરેક પ્રયાસ!

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s