ખરું થયું!


MOUSE CLICK કરતા એક વિચાર CLICK થયો,

MONITORને બદલે એક ચહેરો FLICK થયો..!!

CPU કરતા હ્ર્દય આજે ધબક્યું ઝડપી ને,

આંસુ રુપે સંગ્રહાયેલો DATA LEAK થયો!

-આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s