ન જોઇએ


“હોય શ્રધ્ધાનો વિષય તો કોઇ તારણ ન જોઇએ!

પ્રેમતો થઈ જાય એમ જ કોઈ કારણ ન જોઇએ!

તમે હર-હંમેશ ગૂંચવો છો સોગંદોમા મને,

પ્રેમમાં કદી બંધનોનું ભારણ ન જોઇએ!”

– આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s