વીંધાઇ ગયું


“ધબક્યુ’તુ હ્રદય એને જોઇને બે ઘડીને પછી સાવ સંકોચાઇ ગયું..
આંખો મીંચી મે ઉઠ્યા પછી ને સપનુ પાંપણમા સચવાઇ ગયું..!
ખબર નહી કેવી રીતે પણ કર્યો’તો મારી આંખો એ જ વાર,
અને કોઇનુ નિઃશસ્ત્ર હ્રદય લાગણીઓથી વીંધાઇ ગયું..!”
-આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s