વ્યથા


“ક્યારેય કહી ના શક્યો,બાકી કર્યા’તા ઘણા પ્રયત્નો,કાળજામા ઘણી ઢીલાશ હતી..!!

છેલ્લે જોઇ ના શક્યો,બાકી ફર્યો’તો હું પાછળ,આંખમા ઘણી ભીનાશ હતી..”

-આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s