વરસાદ


ઇન્ડિયા મા હતો ત્યારે..

એક  હતો  રેઇનકોટ
ને  આપણે  બે !
પછી  એક  ટીપું  પછી  સહેજ  ઝરમર
પછી  મન  મૂકી
વરસી  પડ્યો  મેહ.. –બકુલ ત્રિપાઠી

યુ.એસ. મા આવ્યા પછી..

“એ જ ઝરમર વરસાદ છે ને રસ્તો એ શાંત છે..

પણ હવે,

હાથ મા છત્રી ને સાથમા એકાંત છે..” –આદિત શાહ

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s