બેનામ સંબંધ


“મળે છે ત્યાં કાંઇ બીજું,બાકી..મંદિરે જવાનો હેતુ માત્ર દેવ-દર્શન તો ન જ હોય!

ભલે નામ નથી એ સંબંધને,બાકી..બે દિલ વચ્ચેનો સેતુ માત્ર આકર્ષણ તો ન જ હોય!!”

-આદિત

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s